Emotionell Intelligens (EI) – Modeller

KommunikationEI kan definieras som vår medfödda förmåga att känna, kommunicera, rekognosera, komma ihåg, beskriva, identifiera, lära, hantera, förstå och förklara känslor. EI kan också definieras som förståelsen om vad som känns bra, dåligt och hur vi ska komma från dåligt till bra.

Det finns många olika modeller för att beskriva och definiera vad som är EI. Några huvudmodeller finns. Du kan testa din förmåga och dina särdrag och därmed mäta din EI.

  • SjälvmedvetenhetAtt känna och hantera dina inre tillstånd, preferenser, resurser och intuitioner. Detta handlar om emotionell medvetenhet. Att erkänna dina egna känslor och vad de står för. Att veta dina styrkor och svagheter, att ha ett självförtroende som handlar om självkänsla och kapacitet.
  • Självreglering – Hantera dina interna tillstånd, impulser och resurser. Det innebär att ha självkontroll, dvs hålla störande känslor och impulser i ett hårt grepp. Pålitlighet är viktigt för att upprätthålla normer avseende ärlighet och integritet. Samvetsgrannhet innebär att ta ansvar för din prestation. Anpassningsförmåga betyder flexibilitet i hanteringen av förändringar och umgänget med andra. Innovation betyder att vara bekväm med förändringar, nya idéer, metoder och information.
  • Motivation – Känslomässiga tendenser som guidar dig och underlättar mål. Det handlar om drivkraften. Att sträva efter att förbättra och uppnå högsta möjliga mål. Att skapa engagemang i grupp och organisation. Ta initiativ för att agera på bästa möjliga sätt genom ökad optimism och uthållighet att kunna fullfölja mål trots hinder och motgångar. Du måste förstå andra och uppleva andras känslor samt ha intresse av att förstå deras oro. Viktigt att kunna utveckla andra, att förutse, identifiera och bemöta andras behov.
  • Social kompetens – Anpassa handling och fastställa källan till önskvärda reaktioner hos andra. Här kommer inflytandet in. Utnyttja effektiv taktik för övertalning. Att kunna kommunicera öppet innebär att kunna förhandla, lösa tvister och andras problem. Ledarskap handlar om att inspirera och vägleda.

David Ingram , professor i filosofi, menar att emotionell intelligens är en viktig aspekt av socialt arbete och att den är lika central för relationen som samspelet mellan dig och dina kunder/klienter (oavsett om de är externa eller interna).

Mayer, Salovey och Caruso skapade en förmåga-baserad test (MSCEIT) som påvisar EI. Modellen kommer från Yale-universitetet.

MSCEIT-modellen

Det är viktigt att förstå att alla människor inte kan processa emotionell information och relatera till den.

MSCEIT-testet använder problemlösning.

Michael Petrides, som arbetar med neurologi, neurokirurgi och psykologi på Montreal Neurological Institut och sjukhus, undersöker funktionen hos de olika områdena i frontalkortex och deras interaktion med parietala och tidsmässiga områden i kognitiv aktivitet, särskilt planering och arbetsminne. Petrides studerar enskilda celler i denna region i hjärnan för att bestämma den specifika neurala aktiviteten som ligger till grund för arbetsminnesövervakning.

Daniel Goleman (författare och science-journalist som har skrivit böcker i ämnet) har skapat en tabell för kompetenser utifrån EI.

Självmedvetenhet Veta hur vi känner och använda detta för beslutsfattande, ha en realistisk förståelse för våra egna förmågor och en stark känsla av självförtroende.
·         Emotionell självmedvetenhet
·         Omedelbar självbedömning
·         Självförtroende
Hantering av oss själva Hantera våra egna känslor så att de inte blandas in felaktigt utan främjar oss, skapar möjligheter att uppnå mål, återhämtar sig från emotionell distraktion, översätter våra djupaste och sannaste preferenser till handling för att förbättra och skapa framgång.
·         Självkontroll
·         Pålitlighet
·         Samvetsgrannhet
·         Anpassningsförmåga
·         Prestationsorientering
·         Initiativ
Social omtanke Uppleva vad andra känner, ha förmåga att förstå situationer utifrån andras perspektiv, förbättra relationer med andra.
·         Empatisk förmåga
·         Organisationsförmåga
·         Serviceorientering
Sociala kompetenser Hantera känslor med respekt till andra relationer, uppfatta sociala interaktioner, förmåga att interagera socialt, motivera till influenser, övertygelse, förhandling och ledning.
·         Inflytande
·         Ledarskap
·         Utveckla andra
·         Kommunikation
·         Förändringskatalysator
·         Konflikthantering
·         Bygga relationer
·         Team- och samarbete

 

Vill du lära mer? Följ mina kommande blogginlägg i ämnet.

Vid pennan

Monica

 

Share →
0 comments
Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Pinterest