Currently viewing the category: "Personlig utveckling"

Effektiva team 6 – Skapa team-kreativitet

Bland det viktigaste som finns för framgångsrika team är skapandet, att ständigt hålla idéer vid liv, ha en tillåtande atmosfär som ger upphov till kreativiteten. Det behövs ständig förnyelse för att öka effektiviteten både gällande gruppdynamiken och gällande själva förfaringssättet. Exempelvis behöver vi ofta förnya oss inom områdena:

 • Produkter och tjänster
 • Kundservice (både extern och intern)
 • Administration
 • Ledarskapet
 • Motivationen för gruppen
 • Försäljning och marknadsföring
 • Tillverkningen / Skapandet av både fysiska produkter och mentala tjänster
 • Finansieringen

Du kan säkert komma på fler tillfällen när kreativiteten hjälper gruppen att växa. Hur ser det ut i din grupp? Vad kan ni förbättra?

Ibland kan en idé vara viktigare än allt annat och skapa stora förändringar inom organisationen och strategin för gruppen. Förkasta aldrig en idé, även om den är liten. Den kan, i sig, leda till stora framgångar. Det kan vara ett enkelt ord som skapar förutsättningar för stor påverkan i framtiden. Den kan ligga till grund för en slogan. Och varje grupp behöver en egen slogan eller en egen uttalad mission. Dessutom är det aldrig fel att fundera över visionen för gruppen samt målen.

Min mission, vision och mål är följande:

Vision-Mission-Mål

Kom ihåg att de goda idéerna inte bryr sig om vem som kläcker dem. I gruppen bör samma inställning finnas. Det är inte upp till ledaren i gruppen att vara försedd med idéerna, däremot att ta hand om dem. Alla i gruppen bör bidra till utvecklingen.

En viktig detalj är att tillåta alla att se vilka idéer som kommer in samt att få följa dem för att konstatera vad ni gör med dem. Det finns programvaror för detta, exempelvis BPMS, Business Process Management System. Men om programvaran saknas går det bra med ett gemensamt kalkylark exempelvis där alla får tillgång till alla idéer och ni ser i vilket skede idén befinner sig.

Den kreativa processen

En idé poppar inte upp varje dag och den är oftast inte färdigutvecklad. Låt den mogna men inte självdö!

Bra idéer och inspirerande moment är sällsynta. De bör förfinas. Hur många gånger testade exempelvis Thomas Edison glödlampan innan den fungerade? Monet målade tavlan ”Näckrosdammen” 109 gånger innan han var nöjd.

Viktigast är att gruppen har tydliga, gemensamma mål. Mål handlar inte om vad ni ska göra utan om vad ni skulle vilja uppnå för resultat. Det handlar mycket om att hitta lösningar på något specifikt problem. Börja därför med att identifiera detta. Problemet kan vara att något tar för lång tid att utföra, eller kan det handla om kostnader alternativt investeringar i gruppen (och då menar jag både i tid och pengar).

Låt oss titta på vad som ingår i den kreativa processen.

Tiden

Avsätt tidKreativa personer vet att idéerna inte bara poppar upp av sig själva. De avsätter tid för kreativt tänkande. Genom att skapa en disciplin runt processen, är det enklare att ta tillvara själva idén. Men kom ihåg att kreativiteten inte föds vid stress. När alla är upptagna med annat, blossar sällan idéer upp. Utan idéer kommer både gruppen och arbetet att vissna.

Göra rätt saker

Idé-kläckningDet finns ingen magisk formel för idékläckning. Inga enkla medel skapar goda idéer. En god idé måste mogna i en aktiv process. Exempelvis kan ni använda er av metoden Kanban för att eliminera flaskhalsar i arbetsgången. Genom denna metod får ni kläm på om ni gör ”rätt saker vid rätt tillfälle” och stoppar överarbeten på fel belastningsställen.

Rätt attityd och en positiv idé-kultur

Tillåtande attitydSäg aldrig till en gruppdeltagare att hen inte kan klämma fram en idé. Då blir det dömt för misslyckanden. Motivera varandra att komma med idéer – oavsett när och hur ni delger dem.

Skapa en kultur i gruppen som är tillåtande och förlåtande. Låt gärna gruppledaren vara den som initierar detta. Då får det bäst spridning. Tänk på hur Toyota startade metoden Lean. Inom denna verksamhet fanns en mycket tillåtande och förlåtande attityd och miljö.
När jag började jobba med Lean i slutet av 80-talet, fick jag lära mig att det var okej att stoppa en maskin på Toyota även om det skulle kosta tusentals eller miljoner kronor för företagsledningen. Så länge det fanns anledning att stoppa för att skapa förbättringar, vill säga. Vilken ljuvlig attityd, eller hur?

Lycka till med att skapa kreativitet i gruppen. Nästa vecka ska jag berätta om hur du kan skapa förutsättningar för själva idé-processen. Tills dess, ha en härlig vecka!

Monica Ivesköld
Milord Inpiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Effektiva team 5 – Förfina gruppen

Delegera

Ibland kan vi uppleva att det går fortare att göra något själv än att delegera eller samarbeta. Därför är valet av utsedd medlem viktigt. Se till att en person med rätt färdigheter och kunskap hanterar uppgiften. Ta reda på vad samtliga kan i gruppen. Var och en av oss är skickligast när vi tycker att saker är roliga (motiverad), när vi upplever att vi faktiskt kan utföra uppgiften (kompetens och färdighet).

Beröm varandra! Lär av varandra och utvecklas genom detta.

Tänk på att vi växer av att få vara delaktiga. Det finns människor som kan offra halva livet för något som en annan person upplever som en ”struntsak”. Öppna upp er för varandra. Ge varandra utrymme.

Öppen kommunikation

I boken Mer än bara ord som jag refererade till i förra inlägget, finns tipsen som hjälper till att öka kommunikationen. Den boken blev nominerad som årets projektbok 2018 (men vann inte).

Innan ni säger saker till varandra, se till att hjärnan är med. Alla människor har inte empatisk förmåga, tyvärr, så hjälp varandra att öka empatin i gruppen. Vill du läsa mer om emotionell intelligens, läs mina inlägg om detta. Du hittar dem här på denna länk:

Inlägg om emotionell intelligens

Nyckeln till god kommunikation handlar alltid om förberedelser.

Tänk efter:

 1. Hur kommunicerar du?
 2. Är du tydlig (i din e-post, vid möten, när du dokumenterar)? Om du tror att alla förstår, bör du genast tänka om. Vi kan aldrig bli tydliga nog. Se nedan om dina logiska nivåer
 3. Kommunicerar du på ett sätt som når mottagande persons personlighet, den person med vilken du talar, kan ta emot?

5 logiska nivåer

Ovanstående påstående kan tyckas klart, men det är INGEN som egentligen kan tolka vad vi säger vid skrift. Däremot när du talar, kan mottagaren uppfatta, beroende på intonation.

Effektiva möten

Bra möten ska vara informativa och roliga. För ett antal år sedan jobbade jag med möteseffektivitet. Det finns många forskningsrapporter kring hur ett möte bör vara för att upplevas positivt, men återigen, allt är beroende på vilken typ av personlighet du har. Det är lika svårt att tillgodogöra allas behov som att välja en film och hoppas på att alla gillar den. Det är också därför vi är olika när vi läser böcker (om vi gör det).

Se till att ni har lagt in hur mötena ska hanteras i policyn. Möten kräver förberedelser och regelverk.

Kom ihåg följande för effektiva möten:

 • Mål: Sätt alltid ett tydligt mål för mötet. Syftet med själva mötet ska vara synligt. Det är stor skillnad på att ha ett arbetsmöte jämfört med ett beslutsmöte eller ett informationsmöte.
 • Agenda för mötet: Det är mycket viktigt att det finns en dagordning och att ni håller er till den och den angivna tiden.
 • Tiden för mötet: Skriv alltid in både start- och sluttid för mötet. Ett tips är att ha olika typer av möten med olika längd. Gärna via ett i förväg utdelat schema
 • Förbered dig: Läs noga igenom allt inför mötet. Är det ett beslutsmöte, måste du ha skapat dig en uppfattning i förväg. Är det ett arbetsmöte behöver du ta fram argument och idéer som du kan dela med dig
 • Se till att punkterna kommer i rätt ordning på mötet: Om mötet innehåller både information, arbete och beslut, måste de komma i denna ordning
 • Vem ska delta i mötet: Finns det andra personer än projektgruppen som ska vara delaktiga?
 • Lyssna in samtliga: Låt endast EN person tala åt gången och lyssna aktivt. Ställ frågor. Om någon blir långrandig, var beredd att bryta
 • Ge varandra feedback innan mötet avslutas: På så sätt kan ni förbättra mötena inför nästa gång

Ett effektivt team såväl som effektivt möte följer följande devis:

Planera arbetet och arbeta utifrån plan!

Ni måste veta vart ni är på väg! Följ planen och skapa delmål på vägen.

Lycka till i teamet!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Effektiva team 4 – Förädla gruppen

Under de första tre veckorna har jag berättat om vikten av att tänka på vissa saker gällande effektiva team. Här har du en bild över detta.

Skapa effektiva team

Hur gör vi för att förädla teamet?

KommunikationshandenEtt sätt är att vara noggrann med uppföljningen, ett annat är att etablera tydlig policy.

Med policy menas att ni har diskuterat fram VAD, VEM, NÄR, VAR, VARFÖR, förväntningar och ansvar/befogenheter, se min kommunikationshand.

Etablera proceduren och arbetssättet för att uppnå mål och resultat. Att ha en tydlig policy innebär att ni eliminerar osäkerheten. Med policyn undviker ni Ad Hoc-aktiviteter och bråttom-agerande vilket annars leder till mindre bra kvalitet för projektet. Policyn hjälper till att hålla en gemensam attityd i gruppen. Genom en god policy etablerar ni möjligheten till effektivitet i gruppen. Den ska hjälpa er frigöra tid från onödiga diskussioner som annars kan ta kraft och tid från gruppens prestationer.

Konsultera varandra – hjälp varandra!

Tillåt er vara behjälpliga. När någon kör fast, ska det kännas naturligt att få hjälp, att fråga andra gruppmedlemmar och därmed komma vidare i arbetet med uppgiften.

Tänk på följande:

 • Fyra ögon och öron fungerar bättre än två. Många är väldigt kreativa och ser lösningar direkt medan andra personligheter har svårt att gå utanför ramarna. Tänk på att extremt kreativa personer är ett stöd men inte alltid levererar utan påtryckningar. Att vara kreativ innebär inte att producera utan att skapa förutsättningar utifrån en idé.
 • Motivera varandra. Vi människor gillar att göra sådant som upplevs inspirerande. Många har stort behov av att exakt veta HUR en uppgift ska utföras, andra ”dör” om de inte får skapa möjligheten själva. Motivation är A & O. De flesta gillar att få bidra med något. Tillåt därför varje personlighet att få bidra med det som är unikt för just den personligheten. En del är hastiga personer, andra kan pilla länge med en uppgift (pedanteri).
 • Noga uppföljning av framstegen i projektet krävs. Stäm av kontinuerligt och ha ett tillåtande klimat. Alla måste få säga sitt.

Behåll disciplinen i gruppen

Lägg lagar och förordningar åt sidan. Ha högt i tak men följ policys. För att synliggöra vad som kan gå fel, skapa riskanalyser och gör SWOT-schema. Här nedan ser du en riskanalys och hur du bygger upp den.

Riskanalys

Här ser du en SWOT-analys:

SWOT

I boken Över Mållinjen, som jag medverkat i, finns en del förtydligande kring hur du kan skapa möjligheter för att nå mål. I boken Mer än bara ord, som jag också medverkat i, finns tips på hur du ökar kommunikationen i projektgruppen.

Över mållinjen och Mer än bara ord

Om du är intresserad av att nå framgång, rekommenderar jag dig att läsa dessa böcker.

Kom ihåg att obeslutsamhet i en grupp försvårar både kommunikationen och effektiviteten.

Policy är till för att hjälpa – inte stjälpa. Låt oss anta att en gruppmedlem konstant kommer för sent till mötena eller har en massa undanflykter för att inte ha utfört sin uppgift, då måste policyn vara sådan att alla vet hur de ska agera utifrån den. Se till att ni har upprättat denna tydlighet innan uppstart.

Definiera tydligt hur ni vill att mötena ska vara i gruppen. Är det tillåtet att ha mobiler igång, exempelvis? Gå igenom etiken och skriv in hur ni vill samarbeta i er policy. Finns det något som ni absolut inte vill tolerera? Skriv in det! I nästa blogginlägg skriver jag mer om möteseffektivitet.

Utveckling i gruppen

De flesta medlemmar vill utvecklas. Att få lära sig saker, gör att vi växer. Att utvecklas innebär att:

 1. Få kunskap
 2. Utveckla färdigheter
 3. Förändra attityder

Fundera över hur ni ska skapa utveckling i gruppen.

Lycka till med att bygga effektiva team! Jag återkommer mer fler tips nästa vecka. Följ mig då.

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Effektiva team 3 – Motivera och planera!

Här är några väl utvalda tips för att leda team så att gruppmedlemmarna presterar sitt absolut bästa. Dessa tips håller i åratal för problem som uppstår i gruppen.

Motivation

Går det att påverka individens prestanda?

Javisst går det! Och i ett effektivt team är det en absolut nödvändighet. En duktig ledare får andra att åstadkomma saker, andra att uppnå målen. Ledaren kan inte göra allt själv. Men du måste låta dem göra det på sitt eget vis. Det gäller att kunna delegera och på rätt sätt.

Ledarskapet tar tid. Du måste avsätta tid för att få igång andra personer, få dem att koncentrera sig på nyckelfrågorna och de aktiviteter som skapar resultat. Dessutom är det viktigt att kunna mäta. Alla måste se vad som presteras. Gruppen måste bli medveten om vad effektivitet, produktivitet och vinst innebär. Men någon magisk formel för detta, finns inte. Jag brukar säga att det hade varit lättare att få ett effektivt team om jag hade kunnat dela ut en ”rosa tablett” för effektiviteten. Så är självfallet inte möjligt.

Det finns helt enkelt inte ett koncept som fungerar för alla. Att skapa prestationshöjning i gruppen tar tid. Men det finns ett antal små aktiviteter som du kan göra för att fixa detta. Saker som efter en tid skapar mer och mer effektiva team. Ledarskapet påverkar.  Så låt oss börja med att titta snabbt på ett effektivt ledarskap. Vad är det?

Alla kan inte bli ledare. Det kräver potential och förmåga att hantera människor. När jag har utbildat ledare i Utvecklande Ledarskap för Försvarshögskolan, blir det ofta efter någon månad extremt tydligt hur ledaren har utvecklats. En av de viktigaste funktionerna för ett effektivt team är motivation. Utan motivation växer inte gruppen. Ibland kan jag uppleva att företag och verksamheter som arbetar utifrån kvalitetssäkring, tror att de måste göra saker fyrkantigt, dvs utan någon som helst möjlighet för den enskilde att bli motiverad. Detta är en av de värsta fienderna till utveckling. Eftersom jag har utbildat i kvalitetssäkring under 80-/90-talet, vet jag vad det innebär. Att kvalitetssäkra innebär INTE att göra saker på exakt samma sätt, utan att se till att målet uppfylls.

Så om du är ledare i en grupp behöver du ta reda på vad som motiverar de enskilda. Låt oss återkomma till detta.

Som ledare behöver du ha vissa personlighetsdrag och specifika egenskaper (dimensioner). Det går inte att fungera som ledare om du är orolig eller osäker. Du måste vara lugn, avslappnad och säker. En ledare får aldrig vara tillbakadragen utan behöver vara sällskaplig till viss del, mycket optimistisk och tillgiven gruppen och individerna. Nyfiken, kreativ, godhjärtad, hjälpsam och förlåtande är andra egenskaper som krävs. Och självfallet måste ledaren vara målmedveten och ambitiös.

En ledare är inte en chef. Ledaren behöver ha följande önskvärda kompetenser:

 • Fackkompetens
 • Chefskompetens
 • Social kompetens
 • Stresshanteringsförmåga

En utvecklande ledare är:

 1. Ett föredöme för gruppen
 2. En person som har personlig omtanke
 3. En person som kan inspirera och motivera

Hur sammanställs ett effektivt team?

Nyckeln är att få personer som arbetar både för dagens och framtidens mål. Gå systematiskt tillväga när du väljer teammedlemmar.

För att få ”rätt” personer krävs:

 • Att du synliggör alla detaljer kring själva jobbet (planeringen) med mål och delmål
 • Definierar varje gruppmedlems personligheter för att få ut mesta möjliga och sätt ihop en blandad grupp
 • Skapa tydliga projektdokument för hanteringen. Vi rekommenderar PMIs 18 skallkrav

I en grupp behövs en blandning. Vi rekommenderar:

 • Några som är mycket målmedvetna
 • Några som älskar planering och struktur
 • Några som tar hand om övriga i gruppen och månar om dem
 • Några som är tillräckligt kreativa för att komma med nya idéer

Hur motiverar du gruppmedlemmarna?

De flesta personer har olika belöningssystem. Tro inte att offentliga applåder fungerar för samtliga medlemmar. Ta reda på vad som triggar dem. Beroende på deras personlighet, skapas motivationen utifrån det som just den personen går igång på.

Belöna dem utifrån det som ger just den medlemmen störst tillfredsställelse. Hjälp dem utvecklas. Undvik bestraffningar. Som ledare behöver vi ibland säga till och få en medlem tillbaka på banan, men gör detta bakom lykta dörrar och ge dem fria händer att fixa till saker så att de åter presterar. Följ upp noggrant, ofta och mycket. Ingen människa presterar om de inte får något i retur.

Tydliggör ansvarsfördelningen

Om du, som gruppledare, tydliggör vad var och en ska göra och kanske till viss del hur de ska göra detta, säkerställer du att gruppen når mål och resultat. Det handlar inte om personen som ska utföra aktiviteten utan om själva agerandet och vad det för med sig. Hur synliggör ni i gruppen detta?

Varje aktivitet ska ha en definition med tydligt mål. Det räcker inte att skriva VAD ni ska göra utan också VILKET mål det leder till. Var extra noga med detta. Kanske i form av ett protokoll. Bestäm också hur ni gemensamt ska tackla om någon inte utför en uppgift till en viss överenskommen datum.

Om ni arbetar med kvalitetssäkring är det viktigt att ni tydliggör vad som ingår i detta, vilka normer som ligger till beslut för det osv.

Alla dokument som ni i gruppen upprättar är levande dokument, dvs de ska ständigt uppdateras. Arbeta gärna med länkar men se till att alla når dessa. Gör en stor handlingsplan där allt finns och mindre planer för detaljer. Kanske kan ni göra dessa planer i Excel och därmed skapa ett gantschema som tydligt visar när delmålen ska vara klara.

Gantschema

Vid varje möte ska ni analysera, dokumentera och diskutera samtliga uppgifter.

Om alla vet vad som förväntas av dem, är chansen större att alla lyckas och därmed blir ni en effektiv grupp.

Bedöm och beröm!

Genom att bedöma varandra i gruppen, skapar ni motivation i den pågående processen och ökar chanserna för ett ännu större engagemang.

Vid bedömningsmötena måste ni ge varandra feedback. Tänk på att den ska vara så att alla växer. Ingen kritik som sänker någon! Beröm och ge möjligheter till att få vederbörande till att göra en ännu större prestation vid nästa tillfälle. Dessa möten ska vara lustfyllda så att alla ser fram emot dem.

På mötena går ni igenom:

 1. Granska vad som är gjort och vad som ska göras och knyt detta till ansvarig medlems prestation
 2. Planera framåt och knyt till ansvarig
 3. Sätt individuella och gemensamma mål
 4. Se till att alla är med på överenskommelserna
 5. Identifiera vilken utveckling gruppen behöver göra för att komma vidare framåt
 6. Coacha varandra
 7. Ta emot och ge feedback
 8. Förstärk relationerna med varandra
 9. Fungera som varandras katalysator
 10. Fokusera både på kortsiktiga och långsiktiga mål
 11. Agera så att alla ökar motivationen

Omvandla bra prestation till utmärkt

Det är inte alltid detta fungerar men ni – som grupp – bör eftersträva att ständigt förbättra er.

Kom ihåg att motivation är något som ni måste jobba med. Det sker inte av sig självt. Motivation kan ta tid men är viktigt. Det är oftast motivationen som skapar förändringen.

Eftersträva därför motiverande klimat. Precis som att temperaturen i växthus är avgörande, är den detta även för ett effektivt team.

Lycka till i teamet!
Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Effektiva team 2 – Undvik fallgropar

Den här veckan tänkte jag berätta om några fallgropar som finns och som skapar mindre effektiva grupper, samt hur du kan göra för att undvika otillräckliga tillvägagångssätt.

Effektiva team

Zhuge Liang, en kinesisk general som verkade åren 101-200, skrev följande viktiga punkter som än idag är lämpliga när vi lägger upp projekt för att skapa effektiva team (fritt översatt):

 • Planera först allt som ligger nära i tiden, sedan det som ligger längre fram
 • Organisera allt som handlar om det inre (administrationen mm), sedan det yttre (personal, rutiner, projekt och processer)
 • Strukturera det basala först, sedan allt som har att göra med hur du kan gena, hejda, stoppa och avleda
 • Organisera och ta reda på alla styrkor, sedan svagheterna
 • Planera in det stora först, sedan alla detaljerna
 • Organisera dig själv först, sedan alla andra

Tiden det tar att skapa effektiva grupper kan vara både besvärlig och hektisk. Var noga med att följa tydliga Att-göra-listor och bocka av. Var säker på din sak och tillåt alla att känna till befogenheter och ansvar. Alla måste veta VAD de ska göra och gärna också HUR de ska göra det, men ledaren behöver inte informera om HUR:et. Tillåt var och en att lösa uppgiften på sitt sätt. Någon ”quick-fix” finns inte för framgång. Fallgroparna är många. Låt oss kika på några hinder som kan uppstå.

Hinder för framgång

Nedanstående hinder kan ställa till det rejält.

 • Göra något endast om tid finns
  Hantera något i teamet endast om tid finns. Den här typen av aktivitet leder ofta till vad vi kallar ”hungersnöd” för gruppen. Att fallera att leda ett team med dagliga uppföljningar skapar ointresse i gruppen eftersom medlemmarna känner sig negligerade.
 • Bekväma åtgärder
  Att som ledare agera felaktigt baserat på egen bekvämlighet, kan få katastrofala följder. Gruppen och dess ledare måste ha tydligt fokus på alla aktiviteter som ska göras såväl som målet och tiden.
 • Underkontrakt
  Att låta någon annan göra det som du är tillsagd att göra, får synbara negativa effekter. Var noga med att följa upp VEM som ska göra VAD och NÄR detta görs samt exakt VAD som gjorts. Det är mycket viktigt för ett effektivt team att se att 25% av aktiviteten är genomförd och att veta exakt när resterande del genomförs.
 • Tänk framåt
  Att arbeta med mottot ”så har vi alltid gjort” är en riktig ”looser”. Få igång ett nytänk i gruppen. Diskutera och låt det vara högt i tak. Tillåt innovation och nya sätt att agera på.
 • Färdigheter
  Det är mycket viktigt att i gruppen veta varandras färdigheter och gärna också vad som motiverar respektive gruppmedlem. Ärlighet varar längst. Om någon inte vet HUR en viss aktivitet ska göras, ställ upp och hjälp varandra.
 • Panik
  Om panik utbryter eller stress, bör ni omgående ta tag i detta i gruppen. Det är självfallet ledaren för gruppen som bör vara mest observant. När jag lär ut Psykogeometri (som är en metod för personlig utveckling), kan deltagarna enkelt se om någon hamnar i stress-spiralen.

Koordinera alla aktiviteter

Ledarskapet får aldrig vara snävt. Ge gruppmedlemmarna fria tyglar under ansvar och det blir ett mer självgående team.

Nå toppen

En mix av hur ni löser problem måste få finnas. Ledarskapet är till stor del en konst såväl som vetenskap. Koordinera alla aktiviteter och visa upp dem synligt för gruppen. Konsolidera de aktiviteter som behöver detta. Med konsolidering menas att slå ihop eller förstärka sådant som hänger ihop.

 

 

I nästa blogginlägg ska jag berätta lite om hur ni kan planera för att få ett effektivt team.

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Effektiva team – Introduktion

Eftersom jag i augusti har en utbildning för flera olika grupper på yrkeshögskolan och samtliga ska bli mer effektiva som grupper, har jag här ett antal inlägg med tips på hur vi kan skapa effektivare team.

Introduktion

För att arbetet ska flyta effektivt behöver vi kommunicera och arbeta i en gemenskap som är tillåtande. Vi är alla olika. Hur olik du är, kan du testa genom att köra ett Big Five-test på nätet. Då ser du dina styrkor (och lite av dina svagheter). Här ser du ett exempel på svaret från ett sådant test.

Big Five-test

Personen i testet har höga värden avseende extrovert, samarbete, samvetsgrannhet och öppenhet men låga värden vad gäller neurotisk läggning. Detta är en person som är lätt att samarbeta med. En social, vänlig och pålitlig person som är välorganiserad, fokuserad och metodisk, och har god säkerhet avseende självkänsla och självkännedom. En öppen person som den här kan även ha hög experimentlust, älska konst osv.

Detta är givetvis inte så alla personer är. Några har helt andra värden. Därför uppstår konflikter i olikheterna.

Att bygga ett team när en person har låg flexibilitet, kräver att alla övriga har extremt hög. Annars går det aldrig vägen. Jag har arbetat med team där en person har haft 1 i flexibilitet medan övriga i gruppen har haft 7-10. Då funkar det, även om gruppen ibland kan uppleva lågflexibla personer som ”tvärvigg”, om du förstår hur jag menar.

Här ser du ett liknande test:

Big Five-test 2

Som du ser om du jämför detta test med det första, är det tydligt var personen befinner sig. En öppen person som gillar att experimentera, välorganiserad, extrovert, samarbetsvillig och mycket lugn.

Om du är sugen på att lära mer om dig själv eller dina grupp, kontakta mig. Jag har onlinekurser i detta.

Oavsett hur du är som person, måste du – för att kunna samarbeta – leverera ett resultat i gruppen. Givetvis behöver du en ledare, oavsett hur du är som person. Det är viktigt att du har en utvecklande ledare. Jag är certifierad av Försvarshögskolan i just detta. Har kört många utbildningar för att få ledare att bli mer utvecklande så att de får mer högpresterande team.

Självgående team har ofta personer i gruppen med ledaregenskaper. Kollegor som verkligen ser till att alla får komma till sin rätt.

Många glömmer också att det rent vetenskapligt är svårt att hantera mer än 8 personer i en grupp. Detta är viktigt att komma ihåg. Fler personer än åtta i gruppen minskar effektiviteten.

Följ mig och läs om vad du som ledare bör undvika ifall du vill få ett effektivt team. Jag berättar mer nästa vecka.

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Hur kan du undvika misstagen kring din webbsida?

Låta någon konsult koda i HTML?

Websidan monicaiveskoldFör ett tag sedan fick jag en förfrågan från en kund. Hon hade en webbsida som administrerades av en konsult. Den började kosta mycket pengar och nu ville hon ta över den själv. När vi, gemensamt, tittade på den visade det sig att den var hårdkodad – ett misstag som många gör utan att förstå eller veta. Smart drag av konsulten. Att ta över den sidan var en utopi för min kund som inte kunde HTML-programmering.

Ska du lägga ut uppdraget att låta någon göra din webbsida, se till att de använder sig av traditionella programvaror som exempelvis WordPress. Då kan du dels byta leverantör/konsult, dels själv ta över när du känner dig mogen för detta.

Namnet på sidan

Jag har under åren lagt ner många webbsidor. En del av dem har jag lagt ner eftersom jag har haft för få besökare till sidan. Som ägare till två företag; Milord Inspiration och Resultat Direkt, var det ganska självklart att jag skapade sidor med företagsnamnet. Efter något år visade det sig att mina kunder kände till mig – inte mina företag.

Många vet vem Monica Ivesköld är, men alla vet inte att jag har ett företag som heter Milord Inspiration som i sig ingår i ett paraply som heter Resultat Direkt.

Ska du skapa en sida rekommenderar jag därför att du använder ditt namn.

WordPress.com kontra WordPress.org

Som administratör för en webbsida på WordPress.com och som utbildare i att skapa webbsidor, kan jag verkligen rekommendera att du väljer WordPress.org. WordPress.com är en gratis plattform och som sådan begränsad. Du kan göra grundläggande saker på denna men inte knyta till finesser.

Här kan du se den sida som jag idag administrerar på gratisplattformen WordPress.com:

Länk till sidan

LinneaSols sida

 

Vill du lägga in vissa appar och göra lite mer avancerade saker, rekommenderas att du använder WordPress.org men då krävs det att du anlitar ett webbhotell. Och det i sig kostar givetvis pengar.

Ändå tycker jag att du – som har eget företag – borde satsa på detta. På samma sätt som att jag rekommenderar att betala för en ordentlig webbadress, gärna i Outlook via en server. Det är betydligt säkrare och ger en annan signal kring ditt varumärke.

Det finns även ett antal andra gratis webbsidesplattformar. En av dessa är Wix, som jag själv valde en gång i tiden och fortfarande utbildar i. Jag valde Wix för att göra en e-handelsplattform. Det kostade multum och gav inte alls så mycket som jag hade tänkt. Förra året la jag därför ner den. Wix är således gratis så länge du kör på deras plattform men när du kopplar till din egen domän, kostar det pengar. Och vill du dessutom skapa e-handel, flyger tusenlapparna iväg.

Och tillhör du dem som har företag men ingen webbsida, överhuvudtaget, då behöver du verkligen tänka om. En webbsida är idag som ett digitalt visitkort. Syns du inte – finns du inte! Så enkelt är det. Du kan inte springa ifrån verkligheten och idag finns den i sociala medier, där webbsidan och kanske en blogg är en stor del.

Hur kan du tänka annorlunda?

WebsidaEtt sätt är att själv skapa din webbsida. Det är inte svårt men kräver initialt lite tid av dig. Du behöver lära dig hantera programmet (WordPress) och skriva text samt lägga in bilder.

Detta kan du lära dig på fem (5) veckor om du går min onlinekurs. Vill du veta mer? Hör av dig till mig via mail eller boka dig för kursen på den här länken:

Skapa en professionell webbsida

Lycka till med din sida!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

 

 

 

Samvetsgrannhet

Samvetsgrannhet text

Samvetsgrannhet är ett personlighetsdrag som innebär att du är plikttrogen, noggrann och bra på att planera. Samvetsgranna människor har en hög grad av självdisciplin. De drivs av en stark önskan att uppnå målen och att utföra åtaganden på bästa möjliga sätt.

Eftersom det relaterar till självledarskapet och din emotionella intelligens, innebär det att du alltid är alert och engagerad i ditt ledarskap. Du tar ansvar för dina egna känslor, ditt arbete, kvaliteten som du producerar, även om du har starka reaktioner.

Hulken

Om du inte är samvetsgrann kanske du säger:

 • De gjorde mig så förbannad och arg.
 • Han retar verkligen upp mig.
 • Hon irriterar mig.

Var ligger ansvaret i ovanstående påståenden? När vi säger så, lägger vi ansvaret på någon annan person. Om du däremot är samvetsgrann säger du i stället:

 • Ilska Angry birdJAG är arg.
 • JAG är upprörd.
 • JAG är irriterad.

Ser du skillnaden? Den andre personen har kanske varit din input till reaktionen men det är enbart du själv som är ansvarig för vad som sedan händer – ingen annan. Genom att samvetsgrant ta ansvar för dina känslor, får du också olika val till handling. Du behöver inte bry dig om eller stå till svars för andra. Det är du själv som har kontrollen för dina känslor. Det ger dig kraften i ditt framtida beslut om vad du ska säga och hur du ska agera.

Jag avslutar med att återigen citera Francis Bacon när han säger:

Citat Francis Bacon 1

Eller den här …

Citat Francis Bacon 2

Och jag tror det även gäller att förlåta sig själv.

Förlåtande tankar
Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

 

 

Har du brist på magnesium?

Förra veckan skrev jag om magnesiumbrist. Det är så intressant att vi tar ännu ett inlägg om detta.

Magnesium är ett näringsämne som vi vanligtvis inte får i oss tillräckligt av. Mineralet har fler än 600 metaboliska funktioner. Det skyddar hjärnan. Magnesium är faktiskt så bra mot kronisk stress och ångest att många forskare kallar tillskottet för ”naturens valium”. Hjärnan älskar magnesium.

Hjärna röntgenbild

Magnesium är ingen mirakelkur. Att ta tillskott fixar inte varken ångestsyndrom eller kramper över en natt. Anledningen är att vi i västerlandet har hög brist på mineral i vår kost. Livsmedlen saknar detta näringsämne eftersom det inte längre finns i jorden där grönsakerna odlas. Fälten gödslas med fosfor, kväve och kalium – inte magnesium. 70 % av oss har mycket låga nivåer magnesium i kroppen. Däremot har Japan jord som är rik på magnesium. Japanerna konsumerar ca 700 mg i snitt, vilket påverkar deras livsålder, minskar risken för demens, skapar bättre benhälsa osv.

Forskningen är omfattande. Näringsämnet har många fördelar för vår psykologiska hälsa.

Varför älskar hjärnan magnesium?

MagnesiumFörst konstaterar vi att vår kost och spannmål saknar magnesium på grund av industriellt jordbruk och konstgjord gödsel. När våra reserver av mineralet sjunker kommer vi att märka en känslighet för stress och ångest. Här är några förklaringar:

 • Magnesium finns i många av våra biokemiska reaktioner.
 • Det spelar en viktig roll i celltransport och hjälper cellerna att skapa aerobisk energi.
 • Mycket av det samlas i benhinnorna.
 • Det främjar proteinbildning.
 • Det är vitalt för nervstimulans och muskelsammandragningar, inklusive hjärtat.

Under de senaste 50 åren har magnesium varit en av våra största näringsbrister tillsammans med järn och vitamin D.

Brist på magnesium skapar ångestsyndrom

Bevis från kliniska studier och laboratorier visar att en allvarlig, kronisk magnesiumbrist leder till ett flertal neurologiska problem. Några av dessa är hyperexcitabilitet (dvs överdriven retbarhet), epileptiska anfall och psykiatriska symptom från apati till psykos. Det är allvarligt, men det finns hopp. Allt som krävs är magnesiumtillskott.

Själv har jag tagit upplösligt magnesium för mina kramper i mer än fem år då jag hittade detta på apoteket i Spanien. Det finns numera här också, men inte då. Genom att jag började ta magnesium blev jag piggare och behövde inte vakna varje natt med kramp. Makens Parkinson som också innebär många kramper i tid och otid, minskade och försvann nästan helt. Numera har vi gått över till flytande näringstillskott för hela dygnet vilket innebär att varje kväll tar vi magnesium tillsammans med övriga mineraler som kroppen behöver för att fylla på.

Tsinghua University i Peking

Neuroforskaren Gusong Liu från Tsinghua University i Peking, är en av de främsta experterna inom studien av kopplingen mellan magnesium och vår kognitiva samt emotionella hälsa.

Här är några av hans upptäckter:

 • Magnesium är ett naturliga avslappnande medel
 • De har upptäckt är att magnesium minskar stress och ångest genom att stimulera hjärnans GABA-receptorer. GABA (gamma-aminosmörsyra) agerar avslappnande för hjärnaktiviteten. Om denna beståndsdel inte fungerar som den ska kan hjärnan försättas i ett konstant tillstånd av ”hyperaktivitet”. Då oroar vi oss mer, får besatta tankar, vaknar plötsligt på natten med hjärtklappning mm. Sakta men säkert faller vi ned i en spiral av ångest, en utmattande process som magnesium kan reglera.
 • Magnesium minskar mängden kortisol i blodet. Ett intressant faktum och en av anledningarna till att hjärnan älskar magnesium. Ämnet begränsar utsöndringen av stresshormoner. Kortisol är ett stresshormon. Magnesium skyddar genom att förebygga att ämnet når hjärnan. Som du kanske vet är kortisol en av de farligaste utlösarna av ångest. Det är till exempel vad som utlöser den klassiska ”hjärndimman”. Den hindrar oss från att fokusera, tänka logiskt och minnas ordentligt.
 • Magnesium förbättrar vårt humör. Tillräckliga nivåer av magnesium i kroppen styr våra grundläggande processer såsom muskelavslappning och balans i nervsystemet. En stor positiv aspekt är dess påverkan när det kommer till produktion av korrekta nivåer av serotonin. Serotonin är det hormon som fungerar som en neurotransmittor som reglerar humöret. Låga nivåer är kopplade till depression. Om vi behåller god serotoninproduktion kommer vi att få mer energi och vara mer optimistiska. Magnesium kan hjälpa oss med det.

Hjärndimma

En koppling mellan depression och bristande sömn kräver livsstilsförändring. Meditation är bra. Minskat intag av kött. Arbeta med den mentala förmågan hjälper. Ofta kan sömnproblemen starta detta. För att förändra sömnen kan köttintaget minskas. Meditation, Yoga, Thai Chi och Qigong är utmärkta för att förändra och förbättra både sömn och depression. Hjärndimma innebär röriga tankar, dåsigt huvud. Ofta stoppar patienter med hjärndimma i sig sötsaker och choklad, men det hjälper bara för stunden. Näringstillskott rekommenderas.

För de som drabbats gäller det att fokusera på kamratskap, kärlek och personlig utveckling – inte materiella saker.

Hur vet man om man ska ta magnesiumtillskott?

Nu kanske du är redo att åka och inhandla magnesium. För dig som har njurproblem bör du dock ta det lugnt och diskutera med din läkare.

Om du lider av ångest, stress, sömnlöshet eller någon form av depression kan magnesium verkligen hjälpa. Tala först med läkare.

Förbättra kosten. Köp ekologiskt eftersom det försäkrar att jorden innehåller magnesium. Du vill inte ha bekämpningsmedel eller annat som minskar magnesiuminnehållet i frukten eller grönsaken.

Här är några exempel på livsmedel som är rika i magnesium. Dessa bör du äta ofta.

 • Avokado
 • Lax
 • Pumpa-, sesam- och solrosfrön
 • Persilja
 • Senapsfrön
 • Mandel, kastanjer och valnötter
 • Vetekli
 • Spenat
 • Linser och kikärtor
 • Skaldjur
 • Russin och katrinplommon
 • Ärtor

Ta hand om dig själv

Monica

Trovärdighet i självledarskapet

Trovärdighet

I vårt dagliga liv har vi alla alltför mycket att göra. De flesta planerar inte ens in allt vad de har, vilket är ett av mina största knep för att skapa resultat. Har du planerat in allt i kalendern? Det jag inte har i kalender, finns inte och kommer inte heller att bli gjort. Allt ska finnas där. Men det gäller att prioritera hårt. Vi säger ”ja” till allt utan att fundera på om det får plats i vårt liv och vår almanacka. Ofta får vi inse att vi faktiskt inte hinner och måste ge upp en del aktiviteter. Känner du igen dig? I yrkeslivet tar vi på oss uppdrag som vi inte är kapabla att genomföra eftersom tiden inte räcker till. Självledarskapet innebär att vi måste vara trovärdiga både mot oss själva och mot omgivningen. Var ärlig med vad du är kapabel att göra, mot allt och alla.

Ett annat sätt att tänka trovärdighet handlar om integritet. Enkelt uttryckt betyder det att du ska agera utifrån din värdegrund. Om du säger att du värderar ditt jobb, ingår det i trovärdigheten att du gör ditt absoluta bästa för att skapa resultat på jobbet. Om du säger att relationer är vad du värderar, innebär detta att du aldrig skvallrar eller talar illa om någon annan. Du värderar omgivningens åsikter och tar emot feedback från dem på ett trovärdigt sätt. Om du agerar ärligt får du ärlighet tillbaka.

Men hur relaterar trovärdigheten till dina känslor, ditt emotionella jag? Om du tror på dig själv, kan du försäkra dig om att du agerar utifrån dina känslor om vad som är bäst för dig i en given situation. Andra kan lita på att även om du först överreagerar eller beter dig överilat, kommer dina värderingar att hinna ifatt och du kommer i slutänden att göra det som är bäst för situationen som helhet. Trovärdighet ingår i självledarskapet.

Med stor tro och varma hälsningar
Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On PinterestVisit Us On Google PlusCheck Our Feed