Currently viewing the category: "Personlig utveckling"

Emotionell Intelligens (EI) – Modeller

KommunikationEI kan definieras som vår medfödda förmåga att känna, kommunicera, rekognosera, komma ihåg, beskriva, identifiera, lära, hantera, förstå och förklara känslor. EI kan också definieras som förståelsen om vad som känns bra, dåligt och hur vi ska komma från dåligt till bra.

Det finns många olika modeller för att beskriva och definiera vad som är EI. Några huvudmodeller finns. Du kan testa din förmåga och dina särdrag och därmed mäta din EI.

 • SjälvmedvetenhetAtt känna och hantera dina inre tillstånd, preferenser, resurser och intuitioner. Detta handlar om emotionell medvetenhet. Att erkänna dina egna känslor och vad de står för. Att veta dina styrkor och svagheter, att ha ett självförtroende som handlar om självkänsla och kapacitet.
 • Självreglering – Hantera dina interna tillstånd, impulser och resurser. Det innebär att ha självkontroll, dvs hålla störande känslor och impulser i ett hårt grepp. Pålitlighet är viktigt för att upprätthålla normer avseende ärlighet och integritet. Samvetsgrannhet innebär att ta ansvar för din prestation. Anpassningsförmåga betyder flexibilitet i hanteringen av förändringar och umgänget med andra. Innovation betyder att vara bekväm med förändringar, nya idéer, metoder och information.
 • Motivation – Känslomässiga tendenser som guidar dig och underlättar mål. Det handlar om drivkraften. Att sträva efter att förbättra och uppnå högsta möjliga mål. Att skapa engagemang i grupp och organisation. Ta initiativ för att agera på bästa möjliga sätt genom ökad optimism och uthållighet att kunna fullfölja mål trots hinder och motgångar. Du måste förstå andra och uppleva andras känslor samt ha intresse av att förstå deras oro. Viktigt att kunna utveckla andra, att förutse, identifiera och bemöta andras behov.
 • Social kompetens – Anpassa handling och fastställa källan till önskvärda reaktioner hos andra. Här kommer inflytandet in. Utnyttja effektiv taktik för övertalning. Att kunna kommunicera öppet innebär att kunna förhandla, lösa tvister och andras problem. Ledarskap handlar om att inspirera och vägleda.

David Ingram , professor i filosofi, menar att emotionell intelligens är en viktig aspekt av socialt arbete och att den är lika central för relationen som samspelet mellan dig och dina kunder/klienter (oavsett om de är externa eller interna).

Mayer, Salovey och Caruso skapade en förmåga-baserad test (MSCEIT) som påvisar EI. Modellen kommer från Yale-universitetet.

MSCEIT-modellen

Det är viktigt att förstå att alla människor inte kan processa emotionell information och relatera till den.

MSCEIT-testet använder problemlösning.

Michael Petrides, som arbetar med neurologi, neurokirurgi och psykologi på Montreal Neurological Institut och sjukhus, undersöker funktionen hos de olika områdena i frontalkortex och deras interaktion med parietala och tidsmässiga områden i kognitiv aktivitet, särskilt planering och arbetsminne. Petrides studerar enskilda celler i denna region i hjärnan för att bestämma den specifika neurala aktiviteten som ligger till grund för arbetsminnesövervakning.

Daniel Goleman (författare och science-journalist som har skrivit böcker i ämnet) har skapat en tabell för kompetenser utifrån EI.

Självmedvetenhet Veta hur vi känner och använda detta för beslutsfattande, ha en realistisk förståelse för våra egna förmågor och en stark känsla av självförtroende.
·         Emotionell självmedvetenhet
·         Omedelbar självbedömning
·         Självförtroende
Hantering av oss själva Hantera våra egna känslor så att de inte blandas in felaktigt utan främjar oss, skapar möjligheter att uppnå mål, återhämtar sig från emotionell distraktion, översätter våra djupaste och sannaste preferenser till handling för att förbättra och skapa framgång.
·         Självkontroll
·         Pålitlighet
·         Samvetsgrannhet
·         Anpassningsförmåga
·         Prestationsorientering
·         Initiativ
Social omtanke Uppleva vad andra känner, ha förmåga att förstå situationer utifrån andras perspektiv, förbättra relationer med andra.
·         Empatisk förmåga
·         Organisationsförmåga
·         Serviceorientering
Sociala kompetenser Hantera känslor med respekt till andra relationer, uppfatta sociala interaktioner, förmåga att interagera socialt, motivera till influenser, övertygelse, förhandling och ledning.
·         Inflytande
·         Ledarskap
·         Utveckla andra
·         Kommunikation
·         Förändringskatalysator
·         Konflikthantering
·         Bygga relationer
·         Team- och samarbete

 

Vill du lära mer? Följ mina kommande blogginlägg i ämnet.

Vid pennan

Monica

 

Varför är emotionell intelligens (EI) så viktig?

HjärnaEmotionell intelligens (EI) har en fysisk plats i hjärnan. Du har säkert någon gång upplevt att du tappat kontrollen över något? Jag har gjort så. Detta kan förklaras genom att vi förstår hur känslorna processas i hjärnan. När vi mottar extern stimulans i något av våra fem sinnen, skickas en signal till thalamus som sedan översätter detta i hjärnan till kemiska signaler. Signalen skickas vidare till den delen av hjärnan som är ansvarig för rationellt tänkande.

Efter att signalen bekräftats, skickas signalen vidare till amygdala som är hjärnans emotionella center. Men ibland skickas delar av budskapet vidare till amygdala innan hjärnan kognitivt har hunnit bekräfta signalen. Med andra ord får vi en stark emotionell signal från våra sinnen som i sig triggar igång en omedelbar reaktion innan vi hunnit få en rationell signal om hur vi ska bete oss.

Som mina kinesiska mentorer säger: Tankar skapar onda känslor! Stäng tankarna och du kan njuta mer. (fritt översatt)

Denna relation mellan rationell och emotionell del av hjärnan har utvecklats sedan barndomen och kommer från emotionell relation med våra tidiga vårdgivare.

Kom ihåg att vi som barn inte tänkte men kände. Som vuxna tänker vi mer än känner.

Resultatet innebär att vår emotionella och kognitiva intelligens måste samarbeta för att vi ska fungera i det dagliga livet. Våra beslut är emotionella baserat på hur vi relaterar till etablerade värdegrunder. Genom att förstå att våra känslor baseras på en naturell, neurologisk återkoppling av stark stimulation, kan vi tillåta oss ge hjärnan tid att hitta vårt rationella beteende. Fokusera på vad dina känslor talar om för dig men lär dig hantera hur du svarar på dem. Detta gör att du inte behöver bli överraskad av dina egna känslor utan kan styra din reaktion.

Viktigt att förstå är att vi inte bör fly eller ignorera våra känslor. Varhelst du går, vad du än gör, är dina sinnen och känslor med dig och de ger dig meddelanden. Du måste lära dig lyssna på dem och sedan agera utifrån dina bästa intentioner.

Du kan inte nå framgång via enbart ditt IQ (din intelligens) utan måste kombinera med din EI (emotionella intelligens).

UtmaningTänk tillbaka på ett tillfälle där du var tvungen att arbeta med en utmaning.
Hur fick uppgiften dig att må?
Först blev du kanske upphetsad och full av energi men vad hände om uppgiften var full av problem som du inte kunde lösa?
Vad händer om andra tappar förtroende för dig och ditt kunnande?
Eller om chefen slutar supporta dig? E ller om resultatet – trots hårt arbete – blir en besvikelse?

Kanske var denna uppgift ett steg i en kommande befordran eller knuten till en bonus? Eller kanske du upplevde att du inte blev sjyst behandlad och att andra fick förtur framför dig? Eller kunde du kanske inte komma överens med dina kollegor oavsett hur du gjorde?

Försök beskriva hur en sådan situation skulle få dig att må. Kan du förstå hur en sådan upplevelse skulle påverka din situation? Hur lång tid tar det för dig att komma över en dylik upplevelse och åter bli produktiv? Förstår du hur andra i din omgivning blir involverade i liknande upplevelser?

Om du inte förstår vad som händer, kommer du att ha svårt att känna dig tillfreds med vissa situationer i framtiden. Du kommer att reagera negativt på andra involverade personer vilket skapar fientlighet och skadar din förmåga till produktivitet. Du kommer att ta till dig eländet på ett personligt plan. Kanske blir du ett offer utan befogenheter. Situationer som den här hindrar dig från att nå framgång.

Alla med högt EI upplever samma sak. Skillnaden är att de reagerar annorlunda. De kan stanna upp och analysera sina känslor för att förstå hur dessa påverkar deras beteenden och val. De kan också notera hur andra reagerar och visa empati för dem.

Välj dina handlingarFöreställ dig vilken skillnad det är på en arbetsplats om alla har högt EI. Då kan personerna i gruppen välja sitt beteende och sina handlingar på ett framgångsrikt sätt och därmed lösa problem. Ju mer de tränar på detta, desto snabbare blir de på att komma ur fastlåsta situationer. De kan därmed skapa bättre relationer med omgivningen.

Vilka möjligheter skapar detta?

Du skulle befinna dig i en arbetsmiljö där:

 • Varje individs idéer är respekterade
 • Det finns optimalt teamarbete
 • Det inte finns skvaller eller negativa beteenden
 • Alla blir uppmuntrade och firade – varje liten framgång
 • Låsningar är kvickt utbenade
 • Beslut är värdebaserade
 • Integritet är högt värderad
 • Arbetsrelationer är givande
 • Din potential är ständigt under utveckling

Låt mig ge några utvalda exempel i ett kommande blogginlägg.

Vid pennan

Monica

 

 

Emotionell intelligens (EI) – verktyg för kraftfull kommunikation

Mer än bara ordSom du säkert vet, är jag en av författarna i boken ”Mer än bara ord – På tal om framgångsrik kommunikation”. Boken har blivit nominerad till priser.

Jag kommer också i april att köra en specialbeställd kurs i kommunikation. Med anledning av detta, vill jag berätta lite mer om vad Emotionell Intelligens (EI) gör för vår kommunikation, både med oss själva och andra.

DarwinEmotionell intelligens är en annan typ av intelligens som krävs för att prestera något utöver det vanliga. Det har forskats en del på denna typ av intelligens under åren. Darwin kom underfund med att EI krävdes för att förbättra vår överlevnad. Det finns många faktorer kring EI men för att förklara emotionell intelligens kan vi säga att det är förmågan att känna in egen och andras emotionella behov. Om vi utnyttjar erfarenheten kring detta, kan vi förbättra vår framgång och lösa upp många blockerade situationer.

Alla med höga EI-värden har förmågan att förstå psykiska, mentala och sociala aspekter som påverkar oss såväl som negativa känslor och vad dessa gör för vår kropp, vårt sinne, våra relationer och våra möjligheter att uppnå mål. Dessa personer kan också modifiera sina egna känslor så att de får ut mer av aktiviteterna som leder till ett bättre liv.

Om du har höga EI-värden är du mer framgångsrik eftersom du förstår dina känslor och varför du beter dig som du gör. Du kan också lättare förstå andra människor. Detta verktyg gör att de enklare kan lösa eventuella konflikter som uppstår. Denna typ av människor är stabila vid kriser, starka kommunikatörer, och framgångsrika där andra fallerar.

Låt oss titta lite djupare på EI.

Teorier om multipla intelligenser

Tidigare har förståelsen för intelligens varit förknippad med kognitiva funktioner såsom minne, inlärning och problemlösning. Men sedan 1900-talets början har forskningen insett att det finns andra typer av intelligens.

Howard GardnerHoward Gardner publicerade 1983 en bok om Multipla intelligenser. Den låg till grund för ett gigantiskt projekt som jag var involverad i, nämligen det som kallades för Merlin (efter trollkonstnären). Merlin-projektet blev så framgångsrikt i slutet av 1980-talet att det rullades ut på alla universitet i Sverige och även på en del andra skolor. Gardners modell fokuserade främst på:

 • Intrapersonell intelligens, dvs förmågan att förstå någons känslor, motivation och rädslor
 • Interpersonell intelligens, dvs förmågan att förstå andra och deras önskemål, behov, motivationer och intentioner

En del av Gardners forskning lade grunden för EI men själva begreppet kom inte förrän 1985. 1995 kom Daniel Golemans modell som fortfarande ligger till grund för EI-konceptet. Goleman hänvisar till att människor har ”två hjärnor” en som arbetar med det rationella och en annan som arbetar med det emotionella (dvs IQ och EQ), och att de båda spelar en stor roll när vi talar om att nå framgång i livet och arbetet. Enligt Goleman är det viktigt med högt EI, dvs en samling egenskaper som hjälper oss använda och hantera känslor på ett intelligent sätt. Han presenterar fem begrepp inom EI:

 1. Att lära känna sina känslor, dvs via självkännedom
 2. Att hantera känslorna
 3. Att motivera sig själv
 4. Att känna igen andras känslor (empati)
 5. Att hantera relationer vilket inkluderar färdigheten att hantera andras känslor och är grundläggande för framgångsrik kommunikation

Vikten av känslor

GrälPrecis som Darwin kom underfund med, är känslor viktiga för vår biologi. De signalerar till oss om något är fel eller om något inte lever upp till våra förväntningar och grundläggande behov. När vi inte uppnår något som vi verkligen behöver, skapar vi en negativ tanke som leder till en negativ känsla. Den kan vara ilska, rädsla, besvikelse, depression eller något liknande.

Under många år har jag arbetat med att lära andra stänga tankar. Detta är något som en av mina kinesiska mentorer har forskat mycket kring under väldigt många år. I min onlinekurs ”Nålsögat – lär dig stänga tankarna”, lär jag människor stänga tankarna som föder negativa känslor, stress och annat. Vill du veta mer eller gå kursen, klicka på länken. Det går således att lära sig stänga av negativa tankar. Enligt den österländska visdomen är det tankarna som startar känslorna men inom den kognitiva visdomen talar vi om att det kan vara både ock. I österland säger de att alla känslor kommer från hjärtat (inte hjärnan) och därmed i grund en är goda.

Enligt forskarna finns det sociala, mentala och fysiska konsekvenser som påverkar våra känslor. Våra känslor är kroppens sätt att tala till oss. Ofta ignorerar vi dem, tyvärr. När vi negligerar våra känslor säkerställer vi vår egen olycka och det kan leda till psykisk ohälsa, till och med död. Människor med högt EI är ofta framgångsrika i karriären, gladare, mår bättre, och trivs mer med relationer med andra.

Smiley gladEn person med högt EI-värde upplever en hälsosam balans av följande goda känslor:

 • Motivation
 • Vänskap
 • Fokusering
 • Självuppfyllelse
 • Lugn i sinnet
 • Medvetenhet
 • Balans
 • Självkontroll
 • Frihet
 • Bra autonomi
 • Belåtenhet
 • Uppskattning
 • Bra förbindelser
 • Önskemål

Barn ledsenEn person med lågt EI-värde upplever däremot många negativa tankar som leder till:

 • Ensamhet
 • Rädsla
 • Frustration
 • Dåligt samvete
 • Tomhet
 • Bitterhet
 • Depression
 • Instabilitet
 • Håglöshet
 • Besvikelse
 • Tvång
 • Förbittring
 • Ilska
 • Beroende
 • Mobbning
 • Misslyckande

Vi styrs dagligen av våra tre stora rädslor. Rädslan av att inte vara älskade, inte få tillhöra och inte ha kontroll.

Därför behöver vi ständigt jobba med vår EI, vår glädje och vår livskvalitet. Genom att förstå det grundläggande för EI och dina känslor, kan du enklare lära dig förstå och hantera tankar och känslor i olika situationer. Du kan lära dig välja bort negativa tankar som skapar olustkänslor och i stället välja lyckliga känslor.

Jag återkommer till detta i ett senare blogginlägg och lovar tipsa dig om hur du kan påverka dig själv för att må bättre.

Vid pennan
Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Skriva en roman – om hantverket

Just nu går jag en kurs igen i konsten och hantverket att skriva en roman. Ja jag har gått mängder med kurser i detta hantverk sedan hösten 2013 då jag bestämde mig för att börja skriva skönlitteratur. Både fysiska och digitala kurser har jag investerat i. En del strålande medan andra hade haft mer att önska.

Du som känner mig, vet att jag är en person som går till botten med allt jag gör. Inga halvmesyrer här inte!

Alltså pluggar jag denna ädla konst och tänker fortsätta studera i flera år till. (Undrar vad jag ska bli när jag blir stor?) ha ha ha

I julas gav jag mig sex nya onlinekurser. En av dem handlade om hur jag med hjälp av programvaror för animering kan skapa film. Den har jag lärt mig och redan gjort en hel del små filmer för detta. Här kan du se en av dem.

Onlinekurs nr 2 handlar om hantverket att skriva en roman. En otroligt bra kurs, måste jag säga. Den är uppbyggd som en workshop där jag har lärt mig grunduppbyggnaden av romanen och de viktiga tre akterna som ska vara i en läsvärd bok. Övningarna har varit tilltalande och jag har precis insett att jag faktiskt kan använda en del av dem i min slutanalys för eget skrivande. Jag lovar att berätta mer om detta längre fram – ifall du är intresserad.

Nu har jag kommit till scenuppbyggnaden och jag ser fram emot detta digra avsnitt i kursen. Enligt min duktige lärare kommer jag att få tipsen som gör att romanen skriver sig själv. Gissa om jag är nyfiken och sugen på att lära?

Vad kan jag då summera så här långt och dela med mig av till dig som skriver?

Jag har fått en del att tänka på avseende jämförelsen mellan film och böcker. Det blev så intressant att en av kurserna som jag köpt handlar om att skriva filmmanus. Detta ska jag lära mig. Inte för att skriva manus för film utan för att bli ännu bättre på att gestalta i mina romaner.

En bok ska vara uppbyggd utifrån:

 1. Passion
 2. Tema
 3. Fel och brister hos protagonisten/huvudkaraktären
 4. Premissen

Bland det viktigaste jag har lärt mig är att intrigen ska vara fysisk och storyn i boken emotionell. Med tanke på alla mina blogginlägg om Emotionell Intelligens, inser jag att det ligger mycket i detta – något som jag inte hade tänkt på tidigare.

Vad utgör då premissen?

Premissen är antaganden, som utgör förutsättningar i en roman. Om handlingen i romanen genomförs med giltiga slutledningar och om premisserna är sanna, så sägs slutsatsen vara sann.

Karaktärerna i boken

Jag har också fått lära mig finesser som skapar trovärdiga karaktärer. Men som du kanske redan vet är det något som jag ägnat stora delar av min tid under mina 30 år som utbildare. Att utveckla människors styrkor och svagheter ligger mig varmt om hjärtat och jag har själv onlinekurser i ämnet. Här kan du läsa mer om detta i ett av mina tidigare inlägg.

En viktig påminnelse är att som författare tänka på temat när jag skapar min protagonist, dvs huvudkaraktär. De fel och svagheter som karaktären har ska understryka själva temat.

Protagonisten

Det är viktigt att försöka hålla sig till EN protagonist i boken, även om duktiga författare under åren ibland har laborerat med mer än en huvudkaraktär.

Akterna i boken är alltid tre

Jag har lärt mig att uppbyggnaden av en bok sker i tre akter och att boken egentligen slutar i akt 2. Efter det är det endast planer, klimax och avslutet som redovisas för läsaren.

Akt 1 och 3 är oftast korta akter medan hela bokens handling utgörs i akt 2. I akt 2 stöter vi på krisen i handlingen, kampen för att låta det goda segra och sedan upplösningen som kan vara som en uppenbarelse.

Summering

Allt ovan kunde jag givetvis redan men det som var så bra med just den här kursen – så här långt – är detaljerna och tipsen kring uppbyggnaden.

Jag lovar återkomma och berätta mer. Kanske blir jag så laddad av detta att jag till och med skapar en skrivarkurs när jag är klar. Vem vet?

Lycka till med ditt skrivande!

Vid pennan
Monica

 

 

Skapa illusioner i konsten

Örn i trappanRedan för många år sedan målade jag direkt på väggarna i mitt hem. Exempelvis gjorde jag denna örn med speciella lackfärger i trappan till undervåningen. Vi hade monterat upp stegar och plank som jag stod på och jag minns att färgen var så stark att jag blev lite ”på kanelen” (minst sagt). Inte helt enkelt att balansera på en planka och samtidigt vara rejält yr. Väggarna i trappan ner och hallen går i ett svagt skimmer mellan rosa, lila och till ljusblått. Den här örnen sitter nästan ända upp i taket (som är vitt) och är stor (ca 1 m mellan vingspetsarna).

I Adobe Create Magazine läste jag att detta har blivit väldigt populärt men att numera även lägga till det illusionistiska. Den här artikeln tycker jag är mycket intressant för er som älskar konst eller kanske själva målar (som jag gör).

Jag hänvisar till artikeln här (om länken vill):
The Art of Anamorphic Illusion

 

Tipsen i artikeln i länken ovanför är följande:

 1. Artikeln ur Adobe Creative MagazineUndersök platsen
 2. Skissa på konceptet och motivet
 3. Sätt upp en projektor
 4. Använd projektorn för att rita av kanten på motivet
 5. Måla i några minuter, iaktta, fortsätt måla

Punkt fem är en av de viktigaste som jag lärt mig under alla konstutbildningar som jag gick under ett tiotal år innan jag själv började ställa ut min konst. En av mina bästa mentorer sa då:

Iaktta i 50 minuter, Monica, och måla i 5-10 minuter!

Ett av de bästa råd jag fått inom konsten. Jag gick sommarkurser på Östra Grevie folkhögskola i tio år och lärde mig allt kring akvarell-, olje-, akryl-, pastell-målning, kroki-teckning och inte minst bildanalys. Något som jag idag delar med mig av till mina deltagare i onlinekursen för måleri. Är du sugen att lära mer om detta, anmäl dig till kursen där teori och praktik varvas. Du kör den direkt från din dator.

Digital Målerikurs (klicka här för att läsa mer och boka kursen)

Örn i akrylHär ser du en av mina bilder i akryl.

Tanken med kursen är att inspirera dig att våga börja måla. Under kursen kommer du att lära dig mer om teknik och framförallt bildanalys. Kursen ger dig möjlighet att med hjälp av målandet skapa ett inre lugn. Du får tips om material och tricks som du kan testa. Tekniker såsom olja, akryl, akvarell och pastell, har samtliga vars ett avsnitt men kursen tar även upp andra tekniker. Du får lära dig skillnaden mellan olika tekniker.

Här får du tips på hjälpmedel såsom pennor, kolkritor, stomp, knivar, penslar, staffli, duk och papper mm. Du får massor med kreativa övningar att jobba med. Under kursens gång får du lära dig om färganalys såväl som bildanalys. Du får testa kroki och får insikter i vad en äkta litografi innebär till skillnad från exempelvis screentryck.

Jag har målat i hela mitt liv. Har många års studier bakom mig avseende måleri och bildanalys och har ställt ut under åren 1996-2006.

Dessutom har jag utbildat reklamfolk i bildanalys sedan nittiotalet och även skrivit boken ”Handbok i textproduktion(som innehåller allt du behöver veta om layout).

Tidsåtgång

Kursen är på 5 veckor – avsätt 2,5 timme varannan vecka för eget måleri. Du varvar teori och prak­tiska övningar för att få ett snabbt och be­stående resultat. Avsnitten inleds med teori – allt via filmer. Du lär dig analysera bilderna vilket innebär att din konstnärliga sida växer.

Hur?

Du loggar in till plattformen via en individuell kod. Väljer själv ditt startdatum. Två och en halv (2,5) timme per vecka rekommenderar vi att du ägnar åt ditt målande.

Varannan vecka får du nya övningar att träna på. Du tränar på vad du lärt dig under kommande dagar, närhelst det passar dig. Vill du ha feedback på ditt målande, kan du köpa till coachning för en billig peng.

Passa på att njuta av att vara totalt fokuserad i ditt skapande!

Vid pennan och målarpenseln

Monica

 

Ny kurs ”Skriv attraktiva nyhetsbrev, bloggar och inlägg i sociala medier”

Blogga

Idag vill jag slå ett slag för vår nya kurs ”Skriv attraktiva nyhetsbrev, bloggar och inlägg i sociala medier”.

Den 4 mars startar vår nya kurs.

Jag kommer att lära dig hur du bygger upp alla nyhetsbrev, bloggar och inlägg i sociala medier för en lång tid, kanske rentav ett helt år. Du får massor med användbara verktyg av mig, verktyg som inte kostar dig något. Du får lära dig automatisera så arbetsinsatsen blir mindre än vad du hade tänkt.

Just nu har vi ett specialerbjudande. Du får kursen för endast 1.500 kronor inkl moms OCH dessutom ingår webinarier helt utan kostnad (normalt kostar webinar ytterligare 1.500 kronor). Ordinarie pris för en liknande kurs brukar ligga på ca 10.000 kronor.

Möjlighet att påverka kursen finns också. Häng med! Varmt välkommen!

Anmäl dig här:

Onlinekursen ”Skriv attraktiva nyhetsbrev, bloggar och inlägg i sociala medier”

Vilka förväntningar kan du då ställa? Jo att få tips om hur du ska strukturera upp dina inlägg och bloggar, skapa förutsättningar för att locka läsaren och schemalägga dina bloggar och inlägg i sociala medier.

Är du riktigt flitig kan du skapa inlägg för ett helt år framåt.

Du kommer att få lära dig exakt VAD det är som fångar en större publik. Några tips får du redan här:

 1. Attraktiva rubriker
 2. Spännande text
 3. Häftiga bilder

För att skriva bloggar, krävs att du vet vad du talar om. Att skriva text handlar om att nå ut i skrivprocessen. För att göra detta måste du ha:

 1. Mål för ditt skrivande och din målgrupp
 2. Skapa känsla baserat på upplevelser för läsaren
 3. Få läsaren att tänka vidare och därmed fatta beslut

Ovan gäller både för bloggar, inlägg och nyhetsbrev.

I onlinekursen kommer vi att diskutera:

 1. Hur du strukturerar och spånar
 2. Hur du planerar
 3. Textinnehåll och hur du kan jobba med detta

Det gäller att veta VAD du ska skriva VAR du ska skriva det och NÄR det ska lanseras. Med andra ord behöver du tänka ”projekt”. Som internationellt certifierad PMI-manager (Project Management Institute), kan jag ge dig de tipsen. (Det visste du kanske inte att jag var?)

Här ser du ett av mina gantscheman över blogginlägg i februari. Du får lära dig göra sådana scheman. Du kommer att få tips om var du kan hitta information för dina inlägg och hur du med hjälp av en metod som kallas ”Nockout” kan bygga upp dem.

Gantschema

Onlinekursen Skapa attraktiva nyhetsbrev, bloggar och inlägg

Du får lära dig skapa attraktiva nyhets­brev, bloggar och inlägg, via videofilmer och instruktioner. Du får grundläggande tips för att öka kommuni­ka­tionen så att du når ut med ditt budskap. Målet är att du ska ha skapat alla nyhetsbrev bloggar och inlägg för lång tid framåt – kanske ett helt år.

Du får lära dig att:

 • Skapa attraktiva nyhetsbrev med hjälp av ett program som är gratis upp till 2000 mottagare
 • Öka kommunikationen och nå ut med ditt budskap
 • Skapa blogginlägg som din målgrupp vill läsa
 • Skapa inlägg i sociala medier, med inriktning mot målgrupp
 • Skapa fyndiga rubriker – som slår
 • Hantera bilder i sociala medier mm

Förkunskaper 

 • Inga

Tidsåtgång

5 veckor är den digitala kursen och du har tillgång till plattformen och övningarna lite längre, så att du hinner repetera.

Genomförande

Utvecklingsprogrammet innebär att du arbetar utifrån övningar i form av filmer och instruktioner. Dessa finns på en plattform som du får inloggning till. Du ar­be­tar i ”skarpt läge. Utvecklingen sker direkt i din dator. Vi varvar teori och prak­tiska övningar för att få ett snabbt och bestående resultat.

Via webinar stämmer vi av – varje vecka – och ger varandra inspiration.

Hur?

Du loggar in i studieplattformen där det finns ett nytt avsnitt med övningar varje vecka. Varje modul innehåller video­filmer, pre­sentationer, filmade instruktioner, övningar mm. Du får även mallar som underlättar och tips om gratisprogram för att kunna automatisera. Du studerar i din egen takt under 5 veckor. Du får lära dig automatisera och schemalägga dina inlägg så att du slipper tänka på hur du ska få ut dem. På så sätt kan du begränsa din tid i sociala medier. Du kommer att njuta av ditt resultat.

 

Du kommer exempelvis att få jobba med:

 • att skapa en individuell mindmap – utifrån direktiven – för dina blogginlägg, nyhetsbrev och inlägg i sociala medier
 • att skapa en aktivitetsplan som synliggör lansering och schemaläggning av bloggar, nyhetsbrev och inlägg i sociala medier
 • att skapa dispositioner som gör det enkelt att bygga upp och länka via hyperlänkar till andra program för redigering
 • att skapa inläggen utifrån övningarna samt lära dig lägga upp sändlistor och mallar i MailChimp för nyhetsbrev
 • att skapa blogginlägg och inlägg i sociala medier i form av serier och knyta ihop dessa
 • att automatisera med hjälp av gratisprogram och systematiskt arbete för korsbefruktning mellan de sociala medierna

 

Sugen? Det hoppas jag. I så fall ses vi på kursen den 4 mars. Välkommen!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Äkta figursättning i Word

Att skriva text i spalter i Word, kan de flesta. Däremot är det få som känner till möjligheten att skapa äkta figursättning. Om du tittar på nedanstående bild så ser du att jag har frigjort bilden och lagt den mellan spalterna. Detta går att lösa i Word. Däremot är den inte figursatt.

Figusättning 1

För att skapa figursättning måste du frilägga bakgrunden. Den blå bakgrunden ska tas bort och kvar ska endast smileyn finnas.

Figursättning 2

Då får du en sådan här fin text med äkta figursättning.

Figursättning 3

Ser du så vackert texten rundas av runt figuren?

Detta är endast EN av alla de övningar som jag har med i min onlinekurs ”Orden runt på 80 dagar” och som lär dig finesserna i Word samt hur du kan skapa mer professionella dokument och texter.

Om du är intresserad av att få instruktion för hur du gör figursättningen, ber jag dig klicka på länken här och skicka ett mail till mig. Skriv ”Figursättning JA TACK” i rubriken. Så kommer den till dig i ett kommande nyhetsbrev.

Tack, jag önskar få instruktion för figursättning!

Vill du lära ännu mer, får du möjlighet att boka dig på onlinekursen ”Orden runt på 80 dagar”. Klicka på länken och boka. Välkommen! Priset för denna omfattande kurs som du har tillgång till under 180 dagar (och således inte enbart 80) är endast 1.995 kronor inkl moms. Du studerar i din egen takt.

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Karaktärer i böcker

Till dig som skriver!

Hur skapar du karaktärer som berör?

Kanske vet du att jag har en onlinekurs där du själv eller din karaktär kan göra 30 personlighetstester. Om du är intresserad, kan du läsa mer om den här – Personlig utveckling.

Karaktär som berörEn bra karaktär skapar en person som läsaren kan relatera till. Karaktärens agerande, motivation och beteenden är modellerade på hur vi tänker och agerar. Vet du att du kan använda psykoterapi för att utveckla dina karaktärer?

Här får du några tips om vad det är som motiverar människor att göra det de gör. Vi är alla olika. Ingen av oss gillar samma filmer, böcker, konst, eller har samma intressen.

En terapeut uppmanar oss att berätta vår historia, att undersöka den och komplettera med de saknade bitarna. Att utmana och sträva efter att lära hur olika bitar skapar aspekter för vår upplevelse.

Jag ville aldrig bli terapeut, för jag anser att historien inte går att återställa. Däremot ville jag hjälpa människor förändra framtiden, skapa lycka och framgång. Därför blev jag NLP-coach. NLP står för Neuro Lingvistisk (språklig) Programmering. Du kan programmera dig själv till ett behagligt liv. Samma sak för våra karaktärer. Det är DET som utgör utvecklingen.

De som skriver fiktion använder redan psykologi till viss del. Psykologi handlar om att analysera och förstå varför människor tänker, känner och beter sig så som de gör. Med hjälp av psykologin kan vi komma till insikt och få nya erfarenheter.

Berätta om

Skillnaden

Terapeuten hjälper sina klienter att lösa problem, författaren kan använda samma teknik för att skapa problem för karaktären.

Författarens jobb är att reta och plåga karaktären för att hen ska intensifiera sina brister till en outhärdlig nivå innan hen kan lösa dem.

Här får du några användbara tips

Använd dig av nedanstående om det kan hjälpa ditt skrivande.

Skyll på föräldrarna

Påverkan av våra småbarnsår har en enorm inverkan på hur vi – som vuxna – beter oss. Det kan fungera på samma sätt för våra karaktärer. I min kommande roman ”Porten till friheten” är detta en av ingredienserna för att skapa problem hos karaktären.

Med hjälp av transaktionsanalys kan karaktärerna få inflytelserika meddelanden under sin barndom. Det finns två typer som påverkar oss som barn:

 • Injunktioner
 • Pådrivare

Injunktioner (befallningar/tillsägelser/förbud)

Negativa saker som påverkar. Saker som gör att karaktären tror att det är något fel på hen, att hen inte får göra och vara som andra människor, eller något speciellt. Denna typ av meddelanden från föräldrarna är sällan avsiktliga. De levereras på ett subtilt sätt genom beteendemässiga signaler och absorberas i det undermedvetna. Ord förmedlar budskap. Ofta långt bortom vad vi avser. Kroppsspråk är en viktig parameter när det gäller att förmedla budskap. Narcissister och psykopater är formidabla på detta. Men till skillnad från andra, brukar de mena vad de säger och gör. Nedan finns några förbud uppradade som en del barn får uppleva. Barn behandlar nedanstående meddelanden på en undermedveten nivå och accepterar antingen budskapet eller reser sig mot det. Om barnet accepterar budskapet blir det övertygat om att något är fel med hen. Om det blir rebell mot budskapet kan barnet utveckla olämpliga beteenden som gör livet svårare. Vill du lära mer finns det en känd psykolog som bloggar om detta – Claire Newton.

  • Skrik eller gråt inte! Det är skamliga känslor. Behåll dem för dig själv.
  • Tänk inte! Dina åsikter är intet värda. Eller ’pojkar gillar inte smarta tjejer’.
  • Varför kan du inte vara mer ……?
  • Finns inte: ’Jag gav upp mina egna drömmar och förhoppningar för att ta hand om dig’.
  • Tillhörigheten: ’Försök inte passa in. Det kommer bara att skada dig.’
  • Var inte barnslig: ’Väx upp så att du kan ta hand om mig.’
  • Väx inte upp: ’Barn är söta. Tonåringar besvärliga’.
  • Könet: ’Män är äckliga. Kvinnor är svaga.’
  • Var inte viktig: ’Du förtjänar inte uppskattningar eller uppmärksamhet.’
  • Älska inte: ’Om du blir knuten till andra människor kommer de att skada dig.’

Pådrivare

Pådrivarna kan skada psyket på ett barn. Dessa föräldrar ger mer medvetna budskap åt sina barn men har även ett undre meddelande vilket driver barnet att uppnå saker för att därigenom bli mer älskat. Budskapet är ’Lev upp till mina förväntningar och jag kommer att älska dig mer’. Karaktären känner sig inte tillfreds om hen inte lever upp till detta.

 • Var perfekt
 • Försök mer
 • Var vänlig mot andra
 • Skynda dig
 • Var stark

Använd dessa och bygg upp karaktären

Bygg en stor intern konflikt med hjälp av ovanstående. Skapa ett psykologiskt inre krig. Låt din hjälte kämpa för att komma överens med sina inre motstridiga styrkor. Låt hen kämpa för att uppfylla kraven och må bra. Här är några exempel:

 • Jag borde inte göra mig viktig men det är ok så länge jag är perfekt
 • Folk kommer bara att bry sig om mig om jag gör allt för att tillfredsställa dem
 • Jag borde inte känna så som jag gör. Därför måste jag gömma mina känslor och vara stark för att bli accepterad

Som sagt, mycket av detta har jag använt i en av mina romaner.

När du använder detta när du skriver, var försiktig så du inte skriver läsaren på näsan. Använd det i små portioner. Låt det komma fram i din text på ett subtilt sätt.

Låt din karaktär göra en resa och komma underfund med detta själv. Skapa en inre kamp. Låt läsaren få ta del av den inre konflikten som driver handlingen framåt. Karaktären kommer garanterat att förändras. Inom terapin är detta ett sätt att hjälpa klienten att släppa smärta, skuld, eller vad som håller tillbaka dem från lycka. Din karaktär kan lära sig hantera sitt förflutna på liknande sätt. Eller kanske inte … beroende på vad du vill skapa med din text.

Är du intresserad av att lära dig mer? Anmäl dig till den 12 veckor långa onlinekursen i Personlig utveckling.

Öva på detta

Du kan skapa en övning baserat på ovanstående och får två val av mig.

 1. Vilka meddelanden fick din karaktär som barn? Vilka händelser skedde i samband med att karaktären fick dessa meddelanden?
 2. Skapa en ny karaktär för övningen! Sixten vaknar en morgon på en kall parkbänd och undrar varför hans liv har gått så fel.

Eller så kan du skapa något utifrån dessa påståenden:

 • Du förtjänar inte min uppmärksamhet
 • Du är dum
 • Jag som förälder vet bäst
 • Du betyder inget
 • Jag önskar att du aldrig hade blivit född

Eller dessa mer positiva meddelanden. De kan få enorm verkan på din karaktär:

 • Du är viktig för mig
 • Var glad
 • Det är ok att vara som du
 • Du är smart och begåvad
 • Jag älskar dig

Skriv i 15 minuter om meddelandena och vad de har skapat för resultat hos din karaktär.

Lycka till!

Monica Ivesköld

Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Skrivtips: Hur skapar du en trovärdig antagonist?

Som jag tidigare nämnt:

Pro betyder för = Protagonist

Anti betyder mot = Antagonist

Ge antagonisten massor med fel, saker som läsaren kan reta sig på. Gör antagonisten tragisk. Fundera över vilka fel du kan ge hen. Fel som hen inte kan styra och besegra förrän i slutet.

Antagonisten är ofta en skum person. I spänningsromaner och deckare kan vi kanske inte räkna ut vem som är antagonisten förrän i slutet. Tillåt antagonisten att synas redan i början av romanen, även om vi inte vet att det är den personen som är skurken.

Antagonisten

Verktyg för att skapa en trovärdig antagonist

Du kan använda dessa verktyg för att skapa en trovärdig antagonist:

 • Översittare – Vem vill ha att göra med en som sätter sig på andra?
 • Självupptagen – Vem orkar med en sådan person i längden?
 • Lögnare – Vem vill tillbringa tid med en som ljuger?
 • Utseende – Ge hen ett otäckt utseende (om du inte vill lura läsaren)

Skapa en skiss på 3 sidor om hur din protagonist är. Skissen kan du sedan använda för att bygga upp personen så att hen blir trovärdig i läsarens ögon.

Hur kommer antagonisten att uppträda? Ta reda på detta, innan du börjar skriva.

Lycka till med ditt skrivande!
Monica

 

 

 

Hur inflammationerna agerar gentemot vissa sjukdomar – Idag bloggar jag om hjärtsjukdomar

Hjärtsjukdomar

Om du tillhör gruppen med högt blodtryck, kan detta vara intressant för dig. Själv blev jag utsatt för så hög stressbeläggning i oktober att mitt blodtryck gick upp till 221/169 med risk för hjärtinfarkt. Samtidigt miste jag hörseln på ena örat. Här ser du vad jag kommit fram till i min forskning kring inflammation och hjärtsjukdomar.

Längre fram kommer jag även att blogga om Alzheimers och Diabetes avseende inflammationer.

Du som känner mig sedan tidigare, vet också att jag i många år varit certifierad handledare för Chi Neng Qigong. Inom Qigongen talar vi om att vi har två hjärtan; dels det vanliga, dels det som vi kallar för Mingman. Mingman är ett område placerat vid 3-4 kotan nerifrån ryggraden och rakt in mot naveln. Enligt kinesisk medicin behöver vi ta hand om båda våra hjärtan. Men mer om detta i ett annat blogginlägg. Vill du läsa mer om onlinekursen ”Mentala vitaminer med Qigong”, klicka på länken.

Var rädd om ditt hjärta

Hjärtsjukdomar byggs upp i blodkärlens väggar och blockerar dem som igenstoppade rör. Men blodkärl är inte rör. De består av levande, reaktiv vävnad och är känsliga för skador. Till exempel är de mycket känsliga för proinflammatoriska föreningar som AGE och ALE. De giftiga föreningarna bildas när olika typer av livsmedel kokas vid höga temperaturer som jag skrivit om tidigare.

Dessa föreningar kan även bildas i kroppen. Diabetiker producerar sitt eget åldrande på grund av de höga blodsockernivåerna och rökare producerar ALE på grund av den höga oxidativa stressen orsakad av rökning.

Oavsett hur vi får i oss dessa, attackerar de giftiga föreningarna blodkärlen, vilket orsakar inflammation och skador. Immunceller riktar sig mot den skadade platsen och migrerar i kärlväggen där de försöker lösa skadan.

Om toxinerna är närvarande i alltför stora mängder, dör immuncellerna. Detta orsakar ytterligare inflammation, ytterligare immuncellinfiltrering och mer celldöd. Cellen förblir gradvis uppbyggd ett giftigt slam som är rik på oxiderade kolesterolföreningar som inte kommer från den cirkulerande kolesterolen utan främst från de döda immuncellerna.

Om det finns för många pro-inflammatoriska föreningar och inte tillräckligt med antiinflammatoriska och antioxidantföreningar i din kost, överstigs hastigheten vid bildandet och kroppens förmåga att ta bort det skadliga. Detta kallas aterom och är en slags talgkörtelcysta.

Ett aterom uppstår då utförsgången till en talgkörtel täpps igen. Eftersom körteln fortsätter att producera talg bildas efterhand en knöl. Vanligtvis uppkommer aterom där det finns talgkörtlar; hårbotten, bål, nacke, ansikte och underliv, men cystorna kan uppstå överallt i kroppen. Hos en del individer uppstår, utan känd anledning, multipla aterom.  Aterom kan vara kosmetiskt störande eller irriterande genom sin placering. Inte så ovanligt är att inflammation tillstöter, varpå ateromen svullnar och ömmar.

Namnet kommer från det grekiska ordet athere, som betyder gröt. Det beror på den ljusa, gryniga massa av talg som skapas när ateromet tillväxer.

Följaktligen byggs ateromen upp och bildar plack inuti artärväggarna som så småningom kan begränsa blodflödet. Om detta händer i en artär som levererar till hjärtat kan det orsaka angina. Om det påverkar hjärnan kan det orsaka förvirring eller yrsel. Om klaffarna brister, som de ofta gör, kan detta leda till hjärtinfarkt eller stroke.

Problemet förvärras av det faktum att samma inflammation som driver bildandet av aterom i artärväggarna leder till att blodtrycket gradvis ökar. Detta tvingar hjärtat att arbeta hårdare och det gör artärerna mindre elastiska, vilket skapar en kombination av effekter som ökar stress och chockvågor inom artärsystemet.

Statiner är inte särskilt effektiva eftersom de angriper fel mål – kolesterolnivåerna i blodet. Det finns ett växande misstanke om att de relativt små skyddande effekterna av statiner beror på det faktum att vissa av dem har en mild antiinflammatorisk effekt och en kolesterolsänkande inverkan.

Därför är det viktigt att tänka på VAD du äter, hur du motionerar och vilka näringsämnen du tillför kroppen. Jag lovar återkomma med tips.

En hjärtinnerlig hälsning

Monica

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On PinterestVisit Us On Google PlusCheck Our Feed